23 Lis

Jak skutecznie podnieść zarzut przedawnienia roszczeń

Przedawnienie roszczeń majątkowych jest dobrodziejstwem dla wielu dłużników. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe – z nielicznymi, wskazanymi w ustawie wyjątkami – ulegają przedawnieniu, co skutkuje tym, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela (o ile dłużnik nie zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia). Przedawnienie roszczeń następuje z mocy samego prawa, z upływem terminu przedawnienia danego roszczenia (ogólne terminy przedawnienia zostały uregulowane w art. 118 Kodeksu cywilnego, jednak ich długość nie ma w tym miejscu znaczenia). Wprawdzie przedawnienie roszczenia nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania dłużnika (umorzenia długu), ale skutkuje przekształceniem go w tzw. zobowiązanie naturalne (niezupełne), które charakteryzuje się tym, że wynikające z niego świadczenie nie może być dochodzone przez wierzyciela z wykorzystaniem środków przymusu państwowego.

Read More

10 Lip

Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. wydana zostanie monografia autorstwa adw. Krzysztofa Kułaka pod tytułem Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Wydanie publikacji planowane jest na 17 lipca 2015 r.

Okładka

Przedmiotem publikacji są relacje łączące spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, z członkiem jej zarządu. Zaproponowana w opracowaniu koncepcja członkostwa w zarządzie oparta jest na uznaniu powołania członka zarządu za jednostronną, upoważniająco-kreującą czynność prawną, mandatu – za szczególnego rodzaju upoważnienie (kompetencję), samego zaś stosunku członkostwa w zarządzie – za stosunek typu kompetencyjnego.

Książkę można zamówić w księgarni internetowej wydawnictwa.

 

23 Gru

Okres świąteczny

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, by były one pełne ciepła i radości.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia 2014 r. nasze kancelarie w Wałbrzychu i Wrocławiu będą nieczynne.

20 Lis

Weksel in blanco – krótka instrukcja obsługi

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania wykorzystywaniem weksla in blanco w wielu sytuacjach życia codziennego. Zwykle żąda się od nas wystawienia takiego weksla w celu zabezpieczenia spłaty kredytu lub innych należności albo jako naszego „poręczenia” za osobę trzecią. Niestety za wzrostem popularności weksla in blanco nie idzie wzrost świadomości prawnej osób, które się nimi posługują, zwłaszcza tych, które weksle takie wystawiają, czyli ich wystawców. Podpisujemy bowiem weksle in blanco coraz częściej, w coraz bardziej błahych sprawach i w sposób coraz bardziej niefrasobliwy, nie zdając sobie zwykle sprawy ze znaczenia tej czynności ani z konsekwencji, które mogą z tego dla nas wyniknąć, jeżeli tylko podmiot, któremu weksel in blanco wręczamy, odsprzeda go osobie trzeciej, okaże się wobec nas nieuczciwy albo gdy wystawiony przez nas weksel in blanco po prostu zgubi.

Read More

23 Cze

Zmiany w prawie konsumenckim

30 maja 2014 r. została uchwalona ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Ustawa ta w dość istotny sposób zmienia prawa konsumenta związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Internetu. W wyniku zmiany przepisów duża część podmiotów lub osób oferujących swoje towary lub usługi dla konsumentów będzie zobligowana do dokonania szeregu zmian w zakresie treści swoich regulaminów oraz wyglądu i sposobu funkcjonowania swoich serwisów internetowych. Konieczne mogą okazać się również zmiany w zakresie wewnętrznych procedur po stronie sprzedawcy.

Nasze Kancelarie w codziennej pracy zajmują się prawem konsumenckim, postrzeganym nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale również przedsiębiorcy. W związku z powyższym chcemy zaoferować Państwa przedsiębiorstwom swoje usługi w polegające na audycie stron internetowych oraz na przygotowaniu projektów regulaminów oraz innych dokumentów lub komunikatów adresowanych do konsumentów – pod kątem zgodności ich treści oraz funkcjonalności z nowymi przepisami.

Powyższe pozwoli na uniknięcie zagrożeń, jakie mogą dotknąć Państwa przedsiębiorstwo w wyniku niedostosowania działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów, takich jak np. uznanie stosowanych wzorców umownych (regulaminów) za sprzeczne z prawem, nieważność zawartych umów, odpowiedzialność związana z nieprawidłowym lub niepełnym zrealizowaniem obowiązków informacyjnych wobec klienta, nadmiernymi kosztami związanymi z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi lub sądowymi, niezadowolenie lub negatywne opinie wśród klientów.