30 maja 2014 r. została uchwalona ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Ustawa ta w dość istotny sposób zmienia prawa konsumenta związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Internetu. W wyniku zmiany przepisów duża część podmiotów lub osób oferujących swoje towary lub usługi dla konsumentów będzie zobligowana do dokonania szeregu zmian w zakresie treści swoich regulaminów oraz wyglądu i sposobu funkcjonowania swoich serwisów internetowych. Konieczne mogą okazać się również zmiany w zakresie wewnętrznych procedur po stronie sprzedawcy.

Nasze Kancelarie w codziennej pracy zajmują się prawem konsumenckim, postrzeganym nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale również przedsiębiorcy. W związku z powyższym chcemy zaoferować Państwa przedsiębiorstwom swoje usługi w polegające na audycie stron internetowych oraz na przygotowaniu projektów regulaminów oraz innych dokumentów lub komunikatów adresowanych do konsumentów – pod kątem zgodności ich treści oraz funkcjonalności z nowymi przepisami.

Powyższe pozwoli na uniknięcie zagrożeń, jakie mogą dotknąć Państwa przedsiębiorstwo w wyniku niedostosowania działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów, takich jak np. uznanie stosowanych wzorców umownych (regulaminów) za sprzeczne z prawem, nieważność zawartych umów, odpowiedzialność związana z nieprawidłowym lub niepełnym zrealizowaniem obowiązków informacyjnych wobec klienta, nadmiernymi kosztami związanymi z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi lub sądowymi, niezadowolenie lub negatywne opinie wśród klientów.

Categories:

Comments are closed