13 lis

Ogłoszenie upadłości spółki Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Kurator w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość likwidacyjną wymienionej spółki. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości toczyło się z wniosku wierzyciela.

Budynek Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „Lech-2” sp. z o.o.

Budynek Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „Lech-2” sp. z o.o.

Kurator informuje, że, co do zasady, zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela jest warunkiem udziału w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności powinno zostać dokonane Sędziemu – Komisarzowi wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy (ul. J. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych). Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 40/15.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność powinien dołączyć oryginał dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.  Dokument taki może zostać również poświadczony, w związku z czym nie jest konieczne przedłożenie oryginału. Poświadczenia może dokonać notariusz lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela.

Informacja o terminie na dokonanie zgłoszeń wierzytelności zostanie opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

23 wrz

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Działając jako kurator spółki pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o., ustanowiony w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnatura akt VI GU 94/15, zwracam się z prośbą o udzielenie wszelkich możliwych informacji na temat przedsiębiorstwa spółki w tym w szczególności jej majątku, dokumentów przedsiębiorstwa, zobowiązań spółki i przysługujących jej wierzytelności.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o kierowanie wszelkiej korespondencji w sprawie na adres: Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Glabisz, ul. Ogrodowa 19/33, 58-306 Wałbrzych lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kulak-glabisz.pl. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu (+48) 508 976 045.