Usługi

Podstawową usługą oferowaną przez naszą firmę jest dochodzenie należności w obrębie Unii Europejskiej. Odzyskujemy należności:

  • na rzecz przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej – od przedsiębiorców z Polski
  • na rzecz przedsiębiorców z Polski – od przedsiębiorców  mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej
  • na rzecz przedsiębiorców z Polski od ich krajowych kontrahentów

  • Międzynarodowa windykacja polubowna
  • Krajowa windykacja polubowna
  • Międzynarodowa windykacja sądowa
  • Krajowa windykacja sądowa
  • Windykacja poprzez postępowanie karne

Międzynarodowa windykacja polubowna to próba odzyskania należności w drodze negocjacji z Państwa dłużnikiem mającym siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Negocjacje odbywają przed skierowaniem sprawy do sądu. W ich toku opieramy się na uzyskanych od Państwa informacjach o zadłużeniu i kontrahencie oraz na danych pozyskanych przez naszą firmę we własnym zakresie, np. poprzez weryfikację kontrahentów w dostępnych rejestrach. Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności w procesie windykacji polubownej, za wykonane przez nas czynności nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, ponieważ płacą Państwo tylko za osiągnięty wynik. Nasza prowizja pobierana jest jedynie od kwot faktycznie wyegzekwowanych na Państwa rzecz.

Jeżeli dochodzenie należności w ramach postępowania polubownego nie przyniesie satysfakcjonujących Państwa wyników, proponujemy przeprowadzenie windykacji sądowej.

Podobnie jak w przypadku międzynarodowej windykacji polubownej, oferujemy Państwu odzyskanie należności w drodze negocjacji z Państwa dłużnikiem krajowym. Negocjacje odbywają przed skierowaniem sprawy do sądu. W ich toku opieramy się na uzyskanych od Państwa informacjach o zadłużeniu i kontrahencie oraz na danych pozyskanych przez naszą firmę we własnym zakresie, np. poprzez weryfikację kontrahentów w dostępnych rejestrach. Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności w procesie windykacji polubownej, za wykonane przez nas czynności nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, ponieważ płacą Państwo tylko za osiągnięty wynik. Nasza prowizja pobierana jest jedynie od kwot faktycznie wyegzekwowanych na Państwa rzecz.

Jeżeli dochodzenie należności w ramach postępowania polubownego nie przyniesienie satysfakcjonujących Państwa wyników, proponujemy przeprowadzenie windykacji sądowej.

Międzynarodowa windykacja sądowa prowadzona jest przez profesjonalny zespół kancelarii adwokackich lub radcowskich, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Przed wszczęciem procedury sądowej prosimy o skompletowanie dokumentów potrzebnych do przygotowania i złożenia we właściwym sądzie pozwu w celu uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty podlegającego wykonaniu (egzekucji) na terenie całej Unii Europejskiej. Po wniesieniu pozwu do sądu sprawa jest monitorowana, a w sytuacji jej przekazania do innego trybu w związku z ewentualnym sprzeciwem Państwa dłużnika (pozwanego) jest ona dalej prowadzona przed właściwym sądem.

Koszty prowadzenia krajowej windykacji sądowej i szczegółowy sposób rozliczenia są każdorazowo ustalane ze współpracującą w danej sprawie kancelarią.

Krajowa windykacja sądowa prowadzona jest przez profesjonalny zespół kancelarii adwokackich lub radcowskich, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Przed wszczęciem procedury sądowej prosimy o skompletowanie dokumentów potrzebnych do przygotowania i złożenia we właściwym sądzie pozwu w celu uzyskania nakazu zapłaty, który po uprawomocnieniu może zostać skierowany do egzekucji komorniczej. Po wniesieniu pozwu do sądu sprawa jest monitorowana, a w sytuacji jej przekazania do innego trybu w związku z ewentualnym sprzeciwem Państwa dłużnika (pozwanego) jest ona dalej prowadzona przed właściwym sądem krajowym. Po uprawomocnieniu się nakazu lub wydanego wyroku, jeżeli Państwa dłużnik nadal nie reguluje swojego zobowiązania, sprawa jest kierowana do egzekucji komorniczej.

Koszty prowadzenia międzynarodowej windykacji sądowej i szczegółowy sposób rozliczenia jest każdorazowo ustalany ze współpracującą w danej sprawie kancelarią.

Naszym klientom oferujemy prowadzenie windykacji z wykorzystaniem procedury karnej wobec kontrahentów z Polski. Polega ona na spowodowaniu wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania karnego, które często doprowadza do dobrowolnej spłaty zadłużenia w związku z grożącą odpowiedzialnością karną i ryzykiem pozbawienia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Rozwiązanie to bywa skuteczniejsze i szybsze niż tradycyjne postępowanie cywilne.

Świadczymy również usługi powiązane, które uzupełniają naszą podstawową działalność i służą wspieraniu działalności naszych klientów.

  • Doradztwo prawne
  • Biuro rachunkowe

Oprócz dochodzenia należności w ramach windykacji krajowej i międzynarodowej naszym klientom oferujemy również usługi doradztwa prawnego. Są one świadczone przy udziale zespołu profesjonalnych prawników ze współpracujących z nami kancelarii adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. W szczególności oferujemy:

–        doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji handlowych (dostaw, sprzedaży itp.), aby w razie ewentualnego braku zapłaty ze strony kontrahenta lub powstania innego sporu możliwe było sprawne i efektywne odzyskanie należności oraz ochrona innych praw

–        przygotowywanie lub analiza projektów umów i innych dokumentów w obrocie gospodarczym

–        rejestracja spółek handlowych prawa polskiego

–        stała obsługa prawna

–        doraźna obsługa prawna pojedynczych zleceń lub projektów.

Koszt poszczególnych usług ustalany jest każdorazowo z kancelarią prawną, której zespół będzie uczestniczył w wykonaniu zlecenia.

Współpracujące z nami biuro rachunkowe zapewnia obsługę księgowo-rachunkową w pełnym zakresie, obejmującą między innymi prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, ryczałtu ewidencjonowanego i kart podatkowych. Zatrudniany przez biuro doradca podatkowy pomoże w sprawach związanych z optymalizacją kosztów i doborem właściwego sposobu rozliczeń podatkowych oraz w rozstrzygnięciu wszelkich zagadnień fiskalnych. Biuro rachunkowe zajmuje się również doradztwem księgowym, pomocą w przygotowywaniu deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych, ewidencji środków trwałych, dokumentów urzędowych i innych.